Algemene voorwaarden

Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Stichting Zilveren Maan die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten en producten;
 • Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichten werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;


Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere coaching, begeleiding, training, workshop, aanbieding en overeenkomst die betrekking heeft op opdrachtnemer gevestigd te Castricum en  te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever als ook van toepassing op alle personen of ondernemingen die in opdracht van de opdrachtnemer bij de uitvoering van activiteiten en werkzaamheden betrokken zijn.
 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.


Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes door opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van opdrachtnemer of door feitelijke uitvoering door opdrachtnemer komt een overeenkomst tot stand. Offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie.
 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.


Uitvoering van de overeenkomst

 • Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van vakmanschap en zorgvuldigheid naar de maatstaven van het moment van nakomen van de opdrachtnemer verwacht mag worden.
 • Goederen gelden als geleverd, zodra opdrachtnemer de opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de opdrachtgever te worden afgehaald of om in opdracht van de opdrachtgever te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de opdrachtgever.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist of wenselijk maakt, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig door opdrachtgever zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onvolledig of onjuiste gegevens, tenzij deze onvolledigheid of onjuistheid bij haar bekende hoorde te zijn.


Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.


Betaling

 • Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd om enige vordering op opdrachtnemer te verrekenen met de door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen. Ook bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Opdrachtnemer heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
 • Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening.
 • Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
 • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtnemer een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
 • Onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer uit hoofde van dit artikel, is de opdrachtgever jegens opdrachtnemer gehouden om de incassokosten te vergoeden die opdrachtnemer heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 • De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.


Contractduur, wijziging en annuleren van de overeenkomst

 • Als de tussen de partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen.
 • Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, coachings-traject of andere activiteit te annuleren of deelname van opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op volledige terugbetaling van het overgemaakte bedrag
 • De opdrachtgever heeft het recht om de deelname aan een cursus, training, coachings-traject of andere activiteit te annuleren mits dit schriftelijk geschiedt binnen de hiervoor vastgestelde termijn.
 • Annuleren van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de overeengekomen activiteit kosteloos plaatsvinden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst te voldoen.
 • Bij annulering binnen vier weken t/m twee weken voor aanvang van de overeengekomen activiteit is de opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen twee weken wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de cursus, training, coaching of activiteit de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 • Een telefonisch of schriftelijk gemaakte reservering voor een afspraak geldt als bindend, tenzij deze minimaal 48 uur voor de afspraak is geannuleerd, verplaatst of samen is overeengekomen dat de afspraak zonder kosten geannuleerd kan worden. Als er geen sprake is van overeengekomen annulering, dient de opdrachtgever het overeengekomen tarief te betalen.


Geheimhouding

 • Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Alles wat opdrachtgever met opdrachtnemer bespreekt is vertrouwelijk, tenzij blijkt dat opdrachtgever zichzelf of anderen schade wil berokkenen. In dat geval is opdrachtnemer verplicht om dit kenbaar te maken aan de hiertoe bevoegde instantie.
 • Aan de overeenkomst zal niet door opdrachtnemer extern gerefereerd worden zonder toestemming hiervoor van de opdrachtgever, met uitzondering van lid 7.2.


(Intellectueel) eigendomsvoorbehoud

 • Alle door opdrachtnemer te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever enige vordering van opdrachtnemer, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
 • Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door de opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever zijn verstrekt, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 • Het auteursrecht van het verstrekte lesmateriaal berust bij opdrachtnemer. Het staat opdrachtgever niet vrij deze te gebruiken voor commerciële doeleinden, publicatie of voor welk ander gebruik dan ook dat niet in directe zin valt onder strikt persoonlijk en eigen gebruik van de opdrachtgever en de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.
 • Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, publicatie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdracht nemer.


Ontbinding en beëindiging

 • De opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 • In geval van verzuim van de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of het door de opdrachtgever eventueel aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 • Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Opdrachtnemer zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.


Overmacht

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van opdrachtnemer zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van opdracht nemer.

11.2 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door opdrachtnemer aan de opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In afwijking van deze bepaling wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag

11.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken worden toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

11.5 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Overige bepalingen

12.1 Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens, uitsluitend voor eigen activiteiten en toepassingen. Wanneer de persoonsgegevens verstrekt worden aan (overheids)instanties, zullen deze te allen tijde geanonimiseerd verstrekt worden, tenzij de opdrachtgever akkoord is gegaan vooraf en schriftelijk met het verstrekken van de gegevens aan derden.

12.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht . Indien opdrachtgever binnen 30 dagen na verzending van deze kennisgeving niet schriftelijk heeft aangegeven niet akkoord te gaan, wordt hij geacht met de wijzigingen of aanvullingen ingestemd te hebben.

12.3 Het privacyreglement en het privacystatement van Stichting Zilveren Maan zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Gegevens die opgeslagen zijn bij Stichting Zilveren Maan zullen na 7 jaar worden vernietigd.


Geschillen en toepasselijk recht

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Op een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.