skip to Main Content

Meerjaren beleidsplan 2018-2020 Stichting Zilveren Maan.

 1. Statutaire doel van de stichting Zilveren Maan

De Stichting heeft als doel: het begeleiden van kinderen, jongeren en ouders bij verlies, in welke vorm dan ook, zodat zij vanuit hun kwetsbaarheid weer vertrouwen in hun toekomst krijgen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de Zilveren Maan methode en –programma’s, die vormgegeven wordt in lotgenotencontacten, groepsbijeenkomsten, trainingen en individuele begeleiding.

 1. Missie

Stichting Zilveren Maan begeleidt vanuit verbinding en vertrouwen kinderen, jongeren en hun ouders zodat ze verder kunnen na verlies, in elke vorm.

 1. Visie

Stichting Zilveren Maan loopt samen met kinderen/jongeren en ouders het pad van rouw en verlies en begeleidt hen hierbij om ze daarna in vertrouwen en met veerkracht weer los te kunnen laten.  Dit doen we door middel van de Zilveren Maan Methode en –programma’s, die vormgegeven worden in lotgenotencontacten, groepsbijeenkomsten, trainingen en individuele begeleiding.

 1. Kernwaarden binnen de Zilveren Maan Methode en de stichting:
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Kwetsbaarheid
 • Authenticiteit
 • Bekwaamheid
 • Intuïtief
 • Veerkracht
 • Betrokkenheid
 • Loslaten
 • Er gewoon zijn
 • Verduren
 • Open/eerlijk
 • Echt
 • Realistisch
 1. Uitgangspunten binnen de Zilveren Maan Methode en de stichting
 • Alle coaches en betrokkenen zijn geschoold in de Zilveren Maan Methode.
 • Uitwisseling en delen van kennis, ervaring en inzichten staat centraal.
 • Alle coaches en betrokkenen voelen zich medeverantwoordelijk voor- én onderdeel van de stichting.
 • De coaches zijn zelfstandig, actief en scholen zich voortdurend bij (lifelong learning).
 • We realiseren kwaliteit en transparantie op alle vlakken binnen de stichting waaronder financiën, taken, verantwoordelijkheden, besluitvorming en (toekomst)plannen.
 • We realiseren continue verbetering van de Zilveren Maan Methode en de daarbij horende werkvormen etc. door onder meer evaluaties, supervisie en intervisie.
 1. Ambities

Stichting Zilveren Maan streeft ernaar om in 2023 in > 20 gemeenten verschillende lotgenotengroepen te draaien middel de Zilveren Maan programma’s en –methode en jaarlijks vanuit de Zilveren Maan Academie > 100 professionals te scholen in rouw- en verliesverwerking.

 1. Sterkten en zwakten

Sterkten:

-De Stichting beschikt over een ervaren bestuur en directie.

-Praktijk Zilveren Maan, de samenwerkingspartner van de stichting, heeft inmiddels goede resultaten neergezet én een sterke en positieve naam opgebouwd in de uitvoering van de Zilveren Maan methode- en programma’s.

-De coaches die de Zilveren Maan methode- en programma’s uitvoeren zijn zeer deskundig en ervaren

Zwakten:

-De Stichting is nog jong en beschikt over weinig financiële middelen.

-Er is op dit moment een te grote financiële afhankelijkheid van een te klein aantal gemeenten.

 1. Strategische doelen
 • De Stichting gaat het eigen vermogen uitbreiden door middel van de aanvraag van (pilot)subsidies, aanbestedingen bij gemeenten en (semi)overheid zodat er meer Zilveren Maan programma’s uitgevoerd kunnen worden.
 • De Stichting gaat de afhankelijkheid van (pilot)subsidies en aanbestedingen verminderen door te onderzoeken of er Zilveren Maan programma’s commercieel/particulier kunnen worden uitgevoerd en/of een samenwerking met het bedrijfsleven hierin mogelijk is zodat er meer Zilveren Maan programma’s uitgevoerd kunnen worden.
 • De Stichting gaat in samenwerking met Praktijk Zilveren Maan, de uitvoerder van de Zilveren Maan methode en –programma’s, de doelgroepen en het aanbod uitbreiden. Preventie krijgt een belangrijke rol hierbij.
 1. Financiële middelen

De Stichting beschikt over een bankrekening. Alle inkomsten en uitgaven verlopen via deze rekening en worden verantwoord via deze rekening. Deze rekening wordt exclusief gebruikt voor de Stichting. Er wordt geen kas gehouden.

Uitgangspunt is dat de Stichting een sober uitgavenbeleid voert zodat een maximaal deel van de te ontvangen inkomsten wordt besteed ten gunste van de doelen van de Stichting. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden noch vacatiegeld. Enkel door bestuursleden noodzakelijk gemaakte kosten, waaronder reiskosten, worden op verzoek vergoed. De directeur van de Stichting is het enige personeelslid: haar salaris is gebaseerd op salarisschalen die gelden voor humanitaire instellingen.

Vermogensvorming vormt geen algemeen doel binnen het financieel beleid en is uitsluitend aan de orde wanneer dat vanuit het oogpunt van continuïteit van de Stichting wenselijk of noodzakelijk is.

De Stichting verwerft haar middelen door middel van het verkrijgen van (pilot)subsidies, aanbestedingen bij gemeenten en (semi)overheid en middelen die we verkrijgen van het bedrijfsleven en/of particulieren.

Het bestuur van de Stichting beheert het vermogen. De staat van baten en lasten wordt jaarlijks op de website gepubliceerd.

De Stichting zet het vermogen in om Zilveren Maan programma’s voor diverse doelgroepen te laten uitvoeren door Praktijk Zilveren Maan.

 1. Communicatie

De Stichting communiceert naar buiten over onder meer de doelstelling en activiteiten via de eigen website en de eigen Facebook- en LinkedIn pagina’s. Het meest recente meerjarenbeleidsplan wordt op de website gepubliceerd.

De Stichting publiceert ieder jaar een publieksjaarverslag waarin inzicht gegeven wordt in de financiële resultaten. Ook omvat het jaarverslag een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, een overzicht met de samenstelling van het bestuur en directie en een overzicht van het beloningsbeleid voor personeel, bestuursleden en directie. Het jaarverslag wordt uiterlijk op 30 juni in het daarop volgende kalenderjaar op de website gepubliceerd.

Contactgegevens

T: 06 – 524 529 69
E: info@zilverenmaan.org

Als je als ouder, jongere, werkgever of vanuit de gemeente belangstelling hebt voor onze programma’s en wilt weten of we iets voor je kunnen betekenen, kun je een berichtje sturen via ons contactformulier of ons bellen. We geven je graag alle gevraagde informatie!

Volg ons op Social Media

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte omtrent het laatste nieuws.

Contactgegevens

Als je als ouder, jongere, werkgever of vanuit de gemeente belangstelling hebt voor onze programma’s en wilt weten of we iets voor je kunnen betekenen, kun je een berichtje sturen via ons contactformulier of ons bellen. We geven je graag alle gevraagde informatie!

Volg ons op Social Media

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte omtrent het laatste nieuws.

Back To Top